Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес” – код 345050 Специалност “Малък и среден бизнес” – код 3450501

 

Обща информация:

Курсът на обучение дава задълбочени познания и практически умения в следните основни области:

 • право;
 • предприемачество;
 • икономика на предприятието;
 • счетоводство;
 • финанси на предприятието;
 • мениджмънт и маркетинг;
 • Английски език и компютърни технологии са също важни теми за овладяване.

 

Завършилият курса на обучение:

 • ще познава нормативната уредба, регламентираща стопанската дейност на малките и средни предприятия;
 • ще може да борави с търговски, административни и счетоводни документи;
 • ще умее да изготвя сведения, протоколи и доклади, както и финансово счетоводни справки;
 • ще развива предприемачески умения.