За център Лина Плевен

Професионално обучение по Европейски проекти
Център за професионално обучение към ЕТ Лина – Петко Друмчев е гъвкав, предприемчив и адаптивен Център, ориентиран към потребностите на образователното пространство в цялата страна, подготовка на обучаемите за високо професионална реализация, предприемачески дух и лидерски позиции.
10 различни професии от Лина
Професионално обучение над 30 различни професии
Центъра подготвя кадри над 30 професии, и част от професии, съобразявайки се с европейските стандарти в отделните сфери на дейност. Курсистите са от средата на безработните, ТЪРСЕЩИ и нуждаещи се от НОВА преквалификация, както и на младите, търсещи професионалната си реализация. Сред тях са всички онези, които откриват повече възможности за себе си на едно ново поприще.
Държавни образователни изисквания
Държавни

образователни изисквания

Всички учебни програми в Център Лина Плевен към дружеството отговарят на ДОИ за придобиване на степен на професионална квалификация, за разширяване и актуализиране на придобита професионална квалификация и са в съответствие със съвременните тенденции в професионалното образование и обучение.
Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 год. възраст в район от Северозападна България
Човешки ресурси

През 2016г.-2017г. ЦПО към ЕТ “Лина – Петко Друмчев”-Плевен, участва като Партньор в Проект „Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 год. възраст в район от Северозападна България“ по Процедура „Активни“, с Бенефициент „ЦВ СЕКЮРИТИ“ ООД – Бяла Слатина и Партньор – Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“ -Плевен. Проектът се реализира на територията на общините- Бяла Слатина, Борован и Кнежа.
Дейността, която изпълнява ЦПО към ЕТ “Лина – Петко Друмчев” е – Обучение за придобиване на професионалната квалификация за част от професия “Охранител”, специалност “Физическа охрана на обекти” по трета квалификационна степен и обхваща 40бр. икономически неактивни младежи до 29 год. включително, които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция бюро по труда. На обучаемите са осигурени стипендии в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен ден в населеното място и в размер на 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място. На успешно завършилите обучението лица се издава Удостоверение за придобиване на професионална квалификация по част от професия, и се осигурява трудова заетост за 6 месеца по съответната професия.

Преподаватели и форми на обучение

В центъра работи екип от 60 високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж и опит по специалностите по които преподават. Благодарение на екипа от лектори и съвременните  програми за обучение, лицензирани от Европейският съюз, осъществяваме квалификация и преквалификация на човешки ресурси, и професионална подготовка за работа по едни от най-актуалните за момента професии в страната и чужбина.

ЦПО към ЕТ “Лина – Петко Друмчев” е с правомощията да провежда професионално обучение в редовна, задочна, съботно-неделна и индивидуална форма, с придобиване на степен на професионална квалификация или краткосрочно обучение в рамките на тематиката на лицензираните професии.

Ние от Център Лина Плевен винаги сме се стремяли и ще продължаваме да се стремим да предлагаме само високо качество в услугите си.

След успешно полагане на практически и теоретичен изпит обучаемият получава легитимен документ.