Професия “Оператор на компютър” – код 482030

Специалност “Текстообработка” – код 4820301

 

Обща информация:

Основна цел на обучението е придобиване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност в стопанското управление и администрация.

 

Методите на обучение са:

лекционни часове;

решаване на практически задачи и казуси по групи;

работа в екип;

изпълнение на самостоятелни задачи, ролеви игри и др.

 

Изучавани теми в пълния курс на обучение:

Основи на информатиката;

Приложен софтуер;

Текстообработващи програми и работа с тях: Windows, WORD, EXCEL, PowerPoint, INTERNET;

Бизнес комуникации;

Здравословни и безопасни условия на труд;

Работа с компютър, българска граматика и компютърен машинопис;

Изготвяне на презентации, деловодство и архивиране;

Работа в среда на Интернет;

Периферни устройства;

Обща стопанска и търговска кореспонденция;

Английски език по професията.