Професия “Техник-животновъд” – КОД 621040

Специалност ”Пчеларство и бубарство”- КОД 621040

Завършилите специалността “Пчеларство и бубарство”:

  • овладяват технологията за развитие и развъждане на пчелните семейства;
  • извършват профилактика на заразните заболявания, на неприятели и вредители по пчелите и пчелните семейства;
  • усвояват технологията за производството на пчелните продукти;
  • окачествяване на пчелните продукти;
  • отглеждане на копринени буби.

 

Тези знания и умения позволяват да работят по професията “Техник-животновъд” като:

  • окачествители в изкупвателните пунктове;
  • технолози или ръководители на преработвателни фирми и техните изделия;
  • мениджъри на ферми, кооперации и сдружения.

 

Могат да извършват още следните основни дейности: грижи за пчелите, подхранване на пчелите, ремонт на кошерите, съхраняване и реализация на готовата продукция.

Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията “Техник – животновъд” по специалността.