Професия “Техник в лозаро-винарството” – код 621020

Специалност ”Лозаро-винарство” – код 6210201

Обща информация: Курсът по „Лозарство и винарство” дава възможност да се усвоят съвременни методи и средства за управление на продуктивността и качеството в лозарството и винарството на основата на задълбочени агротехнически, агроекологични, растителнозащитни, селекционни и икономически познания.

Теми на курса:

  • Основни познания по лозарство и винарство.
  • Вино и спиртни напитки.
  • Специални вина и напитки.
  • Вкусово-ароматни качества на храни и напитки.
  • Комбиниране на напитки и храни.
  • Управление на стокови наличности в склад с вино и други напитки.
  • Продажби на вино и други напитки.